Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Businessclub AWC 

 

1. Abonnement 

1.1 Het lidmaatschap van de Businessclub AWC, hierna te benoemen als ‘de Businessclub’, is gekoppeld aan een bedrijf of individu en is niet overdraagbaar. 

1.2 Voor het lidmaatschap komen ondernemers, ondernemende instellingen en ondernemende mensen in aanmerking.  

 

2. Contributie 

2.1 De Businessclub is een onafhankelijke vereniging, dus niet afhankelijk van subsidies en/of gerelateerd aan een (semi) overheidsinstelling. De kosten van de Businessclub worden gefinancierd vanuit de lidmaatschapsgelden van aangesloten leden. 

2.2 Voor het lidmaatschap ontvangt elk lid jaarlijks een factuur in Euro’s met apart gespecificeerd de BTW. Betaling van het lidmaatschap dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. 

2.3 Bij opzegging tijdens, of gedurende, het lidmaatschapsjaar vindt geen gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde lidmaatschapsgelden plaats. 

 

3. Evenementen 

3.1 De evenementen zijn alleen toegankelijk voor leden. Per lid kan maximaal 1 persoon worden aangemeld voor een evenement middels aanmelding op de website of op uitnodiging.  Meerdere personen of introducés kunnen alleen aangemeld worden na goedkeuring van het bestuur. Leden hebben te allen tijde voorrang op deelname aan een evenement op introducés. Het is mogelijk dat voor extra aanmeldingen of voor introducés extra kosten in rekening worden gebracht. 

3.2 Indien er sprake is van een beperkte inschrijving voor een evenement, dan behoudt de Businessclub zich het recht voor om zonder vergoeding het evenement te annuleren. 

3.3 De Businessclub behoudt zich het recht voor om toegang aan een persoon, of personen, aan een evenement te ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van de Businessclub. 

3.4 In geval van no-show heeft de Businessclub het recht om de gemaakte kosten in rekening te brengen. 

3.5 De Businessclub behoudt zicht het recht voor om van bovenstaande voorwaarden af te wijken. In geval van afwijkende voorwaarden zullen deze voorwaarden bij het desbetreffende evenement separaat benoemd worden. 

 

4. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid 

4.1 De Businessclub is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de door, of aan, deelnemers tijdens evenementen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie. 

4.3 De Businessclub is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor acties of aanbiedingen die via de Businessclub zijn aangeboden door derden. 

4.4 De Businessclub is niet aansprakelijk voor letsel, vermissing of ontvreemding van zaken tijdens een Businessclub evenement. 

 

5. Opzegging en beëindiging 

5.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is jaarlijks tegen het einde van het boekjaar opzegbaar. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk tegen het einde van een lidmaatschapsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 wekenHet eerste abonnementsjaar gaat in per datum van inschrijving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Daarna steeds per 1 juli. 

5.2 Daarnaast kan het abonnement, zonder verdere ingebrekestelling, worden beëindigd door het bestuur van de Businessclub in de navolgende gevallen:  

- Lid komt, na reclamatie, de regels en afspraken zoals vastgelegd in de voorwaarden van het lidmaatschap, niet na of gedraagt zich op een wijze die niet betamelijk is in het maatschappelijk verkeer; 

- Lid blijft gedurende een periode van drie maanden in gebreke de jaarlijkse vergoeding te voldoen; 

- Bij faillissement of surseance van betaling van het lid. 


6. Toepasselijk recht 

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen.